Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,19


Ιεζ. 46,19

Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τήν εἴσοδον τῆς κατὰ νώτου τῆς πύλης εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν ἁγίων τῶν ἱερέων τὴν βλέπουσαν πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ τόπος κεχωρισμένος.

Ιεζ. 46,19

Κατόπιν με ωδήγησεν εις την είσοδον, που είναι παραπλεύρως της στοάς, εις τα ιερά οικήματα, τα προωρισμένα δια τους ιερείς· αυτά, που ευρίσκονται προς βορράν του ναού. Εκεί είδα κάποιον ξεχωριστόν τόπον.