Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,14


Ιεζ. 46,14

καὶ μαναὰ ποιήσει ἐπ᾿ αὐτῷ τὸ πρωΐ ἕκτον τοῦ μέτρου καὶ ἐλαίου τὸ τρίτον τοῦ εἲν τοῦ ἀναμεῖξαι τὴν σεμίδαλιν μαναὰ τῷ Κυρίῳ, πρόσταγμα διαπαντός.

Ιεζ. 46,14

Μαζή με την αιματηράν θυσίαν του αμνού αυτού θα προσφέρη ως αναίμακτον θυσίαν εν έκτον του μέτρου σημιγδάλι και από το έλαιον ένα τρίτον του ειν. Να αναμιχθή δε η αναίμακτος θυσία του σημιγδαλιού με το έλαιον, δια να προσφερθή στον Κυριον. Αυτός θα είναι ο παντοτεινός νόμος.