Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,11


Ιεζ. 46,11

καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἔσται τὸ μαναὰ πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἂν ἐκποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 46,11

Κατά τας μεγάλας εορτάς και τας πανηγύρεις θα προστίθεται εις την αιματηράν θυσίαν του μόσχου και μία πίττα ως αναίμακτος θυσία. Μια πίττα επίσης δια την θυσίαν του κριου και άλλαι δια τας θυσίας των αμνών. Θα δίδεται επίσης και κατά την προαίρεσιν εκάστου απαραιτήτως ένα ειν ελαίου εις κάθε πίτταν.