Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,9


Ιεζ. 45,9

τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραήλ· ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσθε καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε, ἐξάρατε καταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει Κύριος Θεός.

Ιεζ. 45,9

Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “αρχηγοί του ισραηλιτικού λαού, φθάνουν πλέον αι αμαρτίαι, τας οποίας διεπράξατε κατά το παρελθόν. Αφαιρέσατε τώρα και σταματήσατε τας αδικίας και τας καταδυναστεύσεις, που στο παρελθόν επράξατε, και εφαρμόσατε τώρα δικαίας κρίσεις και πράξεις. Σταματήστε τους εκβιασμούς σας από τον λαόν μου, λέγει ο Κυριος.