Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,6


Ιεζ. 45,6

καὶ τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως δώσεις πέντε χιλιάδας εὖρος καὶ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· ὃν τρόπον ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ οἴκῳ Ἰσραὴλ ἔσονται.

Ιεζ. 45,6

Εις κατοχήν της άλλης πόλεως θα παραχωρήσης έκταση πλάτους πέντε χιλιάδων και μήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων. Αυτός ο χώρος θα είναι πλησίον της αγίας μερίδος και θα ανήκη εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν.