Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,3


Ιεζ. 45,3

καὶ ἐκ ταύτης τῆς διαμετρήσεως διαμετρήσεις μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδας, καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται τὸ ἁγίασμα ἅγια τῶν ἁγίων.

Ιεζ. 45,3

Κατά την καταμέτρησιν της γης θα μετρήσης αυτό το τμήμα μήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων και πλάτους είκοσι χιλιάδων. Εις αυτήν την περιοχήν θα είναι ο ιερός χώρος, όπου θα υπάρχουν τα Αγια και τα Αγια των Αγίων.