Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,24


Ιεζ. 45,24

καὶ θυσίαν πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ ποιήσεις καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 45,24

Εις την θυσίαν του μόσχου θα προστίθεται και μία πίττα. Πιττα θα προστίθεται επίσης και εις την θυσίαν του κριου. Καθε πίττα θα έχη ένα ειν ελαίου.