Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,2


Ιεζ. 45,2

καὶ ἔσται ἐκ τούτου εἰς ἁγίασμα πεντακόσιοι ἐπὶ πεντακοσίους τετράγωνον κυκλόθεν, καὶ πεντήκοντα πήχεις διάστημα αὐτῷ κυκλόθεν.

Ιεζ. 45,2

Από αυτό το τμήμα θα ξεχωρίσετε δια τον ιερόν χώρον του ναού τετράγωνον έκτασιν, της οποίας η κάθε πλευρά θα είναι πεντακόσιοι πήχεις. Γυρω δε από τον χώρον αυτόν θα αφήσετε άλλο τμήμα ελεύθερον, μήκους πενήντα πήχεων.