Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,18


Ιεζ. 45,18

Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς λήψεσθε μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸ ἅγιον.

Ιεζ. 45,18

Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· Κατά την πρώτην ημέραν εκάστου μηνός θα πάρετε από τα βόϊδια σας ένα μόσχον υγιή και αρτιμελή, δια να καθαρισθή κάθε τυχόν μολυσμός του Ιερού χώρου.