Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,1


Ιεζ. 45,1

Καὶ ἐν τῷ καταμετρεῖσθαι ὑμᾶς τὴν γῆν ἐν κληρονομίᾳ ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν τῷ Κυρίῳ ἅγιον ἀπὸ τῆς γῆς, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδας· ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κυκλόθεν.

Ιεζ. 45,1

Οταν θα καταμετρήσετε την χώρα σας, την γην της Επαγγελίας, δια να διανείμετε μεταξύ σας τους κλήρους θα ξεχωρίσετε την πρώτην μερίδα δια τον Κυριον. Ιερόν τμήμα της χώρας, το οποίον θα έχει μήκος μεν είκοσι πέντε χιλιάδας πήχεις και πλάτος είκοσι χιλιάδας. Αυτό το τμήμα θα είναι άγιον καθ’ όλην αυτού την έκτασιν.