Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,7


Ιεζ. 44,7

τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου, καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προσφέρειν ὑμᾶς ἄρτους, στέαρ καὶ αἷμα, καὶ παρεβαίνετε τὴν διαθήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν

Ιεζ. 44,7

Διότι σεις ωδηγήσατε ξένους άνδρας απεριτμήτους κατά την σάρκα και το πνεύμα, ώστε να εισχωρήσουν και να ευρεθούν αυτοί στους ιερούς μου χώρους. Εκείνοι εβεβηλωσαν τους τόπους μου, όταν σεις τους προσεφέρατε και αυτοί έφαγον τους ηγιασμένους άρτους, το λίπος και το αίμα των θυσιών. Ετσι δε παρεβαίνατε την διαθήκην μου με όλας αυτάς τας παρανομίας σας.