Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,6


Ιεζ. 44,6

καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα, πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός· ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, οἶκος Ἰσραήλ,

Ιεζ. 44,6

Και θα πης στον ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος πάντοτέ με πικραίνει, αυτά λέγει ο Κυριος· Φθάνουν πλέον αι διαπραχθείσαι από σας παρανομίαι, ω Ισραηλίται. Σταματήσατε να παρανομήτε.