Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,31


Ιεζ. 44,31

καὶ πᾶν θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον ἐκ τῶν πετεινῶν καὶ ἐκ τῶν κτηνῶν οὐ φάγονται οἱ ἱερεῖς.

Ιεζ. 44,31

Θνησιμαίον η θηριάλωτον, πτηνόν και ζώον, δεν θα φάγουν ποτέ οι ιερείς.