Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,29


Ιεζ. 44,29

καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας οὗτοι φάγονται, καὶ πᾶν ἀφόρισμα ἐν τῷ Ἰσραὴλ αὐτοῖς ἔσται·

Ιεζ. 44,29

Μέρη από τας θυσίας, που θα προσφέρωνται δια τας βαρείας αμαρτίας, όπως και δια τας ελαφράς, θα τα τρώγουν αυτοί και ο,τι άλλο οι Ισραηλίται αφιερώνουν στον ναόν θα ανήκη εις αυτούς.