Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,26


Ιεζ. 44,26

καὶ μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας ἐξαριθμηθήσῃ αὐτῷ·

Ιεζ. 44,26

Εάν δε και μολυνθή ο ιερεύς εξ αιτίας νεκρού, θα μετρήση επτά ημέρας προς καθαρισμόν του και έπειτα θα έχη το δικαίωμα να υπηρετή στον ναόν.