Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,25


Ιεζ. 44,25

καὶ ἐπὶ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐκ εἰσελεύσονται τοῦ μιανθῆναι, ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπὶ υἱῷ καὶ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ ἐπὶ ἀδελφῷ καὶ ἐπὶ ἀδελφῇ αὐτοῦ, ἣ οὐ γέγονεν ἀνδρί, μιανθήσεται.

Ιεζ. 44,25

Οταν αποθάνη κανείς, δεν θα πλησιάσουν αυτοί τον νεκρόν του, δια να μη μολυνθούν, παρά μόνον όταν αποθάνη ο πατέρας των, η η μητέρα των, το παιδί των η θυγατέρα των, ο αδελφός των η η αδελφή των η μη υπανδρευμένη.