Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,22


Ιεζ. 44,22

καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήψονται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα, ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ σπέρματος Ἰσραήλ· καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως, λήψονται.

Ιεζ. 44,22

Δεν θα πάρουν ως σύζυγον γυναίκα χήραν η διεζευγμένην. Αλλά θα πάρουν ως σύζυγον παρθένον από τον Ισραηλιτικόν λαόν, χήραν όμως άλλου ιερέως δύνανται να την λάβουν ως σύζυγον.