Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,20


Ιεζ. 44,20

καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσονται καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσι, καλύπτοντες καλύψουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν.

Ιεζ. 44,20

Δεν θα ξυρίσουν το πρόσωπόν των, ούτε θα απογυμνώσουν την κεφαλήν των από την κόμην των. Επιμελώς όμως θα καλύπτουν τας κεφαλάς των.