Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,19


Ιεζ. 44,19

καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν πρὸς τὸν λαὸν ἐκδύσονται τὰς στολὰς αὐτῶν, ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς, καὶ θήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδύσονται στολὰς ἑτέρας καὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσι τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς αὐτῶν.

Ιεζ. 44,19

Οταν όμως εξέρχωνται προς τον λαόν, θα βγάζουν τας λειτουργικάς αυτάς στολάς, τας οποίας εφορούσαν δια να τελέσουν τα τελετουργικά των καθήκοντα, θα τας αποθέσουν εις τα ειδικά ιερά δωμάτια και θα φορέσουν άλλας στολάς. Τούτο δε δια να μη έγγιζη ο λαός τας τελετουργικάς στολάς των.