Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,18


Ιεζ. 44,18

καὶ κιδάρεις λινᾶς ἕξουσιν ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν καὶ περισκελῆ λινᾶ ἕξουσιν ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ οὐ περιζώσονται βίᾳ.

Ιεζ. 44,18

Λινά καλύμματα θα φέρουν επάνω εις τας κεφαλάς των και λινάς περισκελίδας θα έχουν γύρω εις την μέσην των, χωρίς και να ζώνωνται σφιγκτά, ώστε να παρεμποδίζωνται στο έργον των.