Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,14


Ιεζ. 44,14

καὶ κατατάξουσιν αὐτοὺς φυλάσσειν φυλακὰς τοῦ οἴκου εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰς πάντα, ὅσα ἂν ποιήσωσιν.

Ιεζ. 44,14

Μονον θα τους ορίσουν φρουρούς του ναού και υπηρέτας εις όλα τα άλλα έργα, τα οποία οι ίδιοι θα έχουν το καθήκον να τελούν έντος αυτού.