Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,13


Ιεζ. 44,13

καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι πρός με τοῦ ἱερατεύειν μοι, οὐδὲ τοῦ προσάγειν πρὸς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ Ἰσραὴλ οὐδὲ πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου καὶ λήψονται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει, ᾗ ἐπλανήθησαν.

Ιεζ. 44,13

δεν θα πλησιάσουν, δια να προσφέρουν ως ιερείς τας υπηρεσίας των. Δεν θα παρουσιασθούν εις τα Αγια, δια να προσφέρουν τας προσφοράς και τας θυσίας των Ισραηλιτών, ούτε και εις τα Αγια των Αγίων. Θα πάρουν την πρέπουσαν τιμωρίαν, διότι παρεπλανήθησαν και παρηνόμησαν στο παρελθόν.