Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 4,4


Ιεζ. 4,4

Καὶ σὺ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστερὸν καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ ἐπ᾿ αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ἃς κοιμηθήσῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ λήψῃ τὰς ἀδικίας αὐτῶν.

Ιεζ. 4,4

Επειτα συ θα πέσης στο αριστερόν σου πλευρόν, ως εάν πρόκειται να κοιμηθής, και θα πάρης επάνω σου τας αμαρτίας του Ισραηλιτικού λαού. Κατά το χρονικόν διάστημα των εκατόν πεντήκοντα ημερών, κατά τας οποίας θα είσαι ξαπλωμένος στο αριστερόν σου πλευρόν, θα πάρης επάνω σου τας αμαρτίας του Ισραηλιτικού λαού.