Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,4


Ιεζ. 43,4

καὶ δόξα Κυρίου εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς.

Ιεζ. 43,4

Η δόξα του Κυρίου εισήλθεν στον ιερόν χώραν του ναού, από την είσοδον της ανατολικής πύλης.