Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,18


Ιεζ. 42,18

καὶ ἐπέστρεψε πρὸς θάλασσαν καὶ διεμέτρησε τὸ κατὰ πρόσωπον τῆς θαλάσσης πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου.

Ιεζ. 42,18

Εστράφη έπειτα προς δυσμάς, εμέτρησε με το καλάμινον μέτρον την δυτικήν πλευράν και την ευρήκε πεντακοσίων πήχεων.