Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,16


Ιεζ. 42,16

καὶ ἔστη κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησε πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·

Ιεζ. 42,16

Εσταμάτησε πλησίον της ανατολικής πύλης και με το καλάμινον μέτρον του εμέτρησε την ανατολικήν πλευράν, την οποίαν εύρε πήχεων πεντακοσίων.