Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,15


Ιεζ. 42,15

Καὶ συνετελέσθη ἡ διαμέτρησις τοῦ οἴκου ἔσωθεν. καὶ ἐξήγαγέ με καθ᾿ ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησε τὸ ὑπόδειγμα τοῦ οἴκου κυκλόθεν ἐν διατάξει.

Ιεζ. 42,15

Ετελείωσεν έτσι η καταμέτρησις του εσωτερικού του ιερού εκείνου χώρου. Ο ανήρ εκείνος με έβγαλε κατόπιν από το εσωτερικόν δια της οδού, η οποία ωδηγούσεν εις την ανατολικήν εξωτερικήν πύλην στον έξω χώρον. Εκεί εμέτρησεν ολόκληρον το οικοδόμημα ολόγυρα.