Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,1


Ιεζ. 42,1

Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν κατά ἀνατολὰς κατέναντι τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν· καὶ εἰσήγαγέ με, καὶ ἰδοὺ ἐξέδραι πέντε ἐχόμεναι τοῦ ἀπολοίπου καὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βοῤῥᾶν,

Ιεζ. 42,1

Επειτα ο ανήρ με ωδήγησε δια του κατά ανατολάς μέρους της εσωτερικής αυλής στο απέναντι της βορείου πύλης. Από εκεί είδον πέντε συγκροτήματα δωματίων, που ευρίσκοντο μεταξύ του ελευθέρου χώρου γύρω από τον ναόν και της βορείας πλευράς του οικήματος, του όπισθεν του ναού.