Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,7


Ιεζ. 41,7

καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν πλευρῶν κατὰ τὸ πρόσθεμα ἐκ τοῦ τοίχου πρὸς τὴν ἀνωτέραν κύκλῳ τοῦ οἴκου, ὅπως διαπλατύνηται ἄνωθεν καὶ ἐκ τῶν κάτωθεν ἀναβαίνωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερῷα καὶ ἐκ τῶν μέσων ἐπὶ τὰ τριώροφα.

Ιεζ. 41,7

Το πλάτος του ανωτέρου ορόφου των παραπλεύρων δωματίων ήτο ευρύτερον, διότι προεξετείνετο προς τον τοίχον του ναού και γύρω από αυτόν, ώστε τα επάλληλα πατώματα των παραπλεύρων δωματίων διεπλατύνοντο εκ των κάτω προς τα άνω. Από το ισόγειον ανήρχοντο στον δεύτερον, τον μέσον όροφον και από αυτόν στον τρίτον.