Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 4,17


Ιεζ. 4,17

ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται ἄρτου καὶ ὕδατος· καὶ ἀφανισθήσεται ἄνθρωπος καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ τακήσονται ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν.

Ιεζ. 4,17

Θα περιπέσουν αυτοί εις μεγάλην στέρησιν άρτου και ύδατος. Ολίγον κατ’ ολίγον θα σβήση κάθε άνθρωπος και ο συγγενής αυτού, και θα λυώσουν από την πείναν και την δίψαν εξ αιτίας των αμαρτιών των”.