Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,26


Ιεζ. 41,26

καὶ θυρίδες κρυπταί. καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αἰλὰμ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα.

Ιεζ. 41,26

Υπήρχον και παράθυρα με δικτυωτά. Ο ανήρ εμέτρησεν από το ένα μέρος και από το άλλο τους τοίχους των πλευρών του νάρθηκος έως εις την οροφήν, όπως και τα παράπλευρα δωμάτια του ναού· όλα ήσαν συμμετρικά και καλώς προσηρμοσμένα.