Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,10


Ιεζ. 41,10

καὶ ἀναμέσον τῶν ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴκοσι, τὸ περιφερὲς τῷ οἴκῳ κύκλῳ.

Ιεζ. 41,10

και του συγκροτήματος των εξεδρών της εσωτερικής αυλής είχε πλάτος είκοσι πήχεις καθ’ όλην την βορείαν, δυτικήν και νοτίαν περίμετρον, γύρω από τον ναόν.