Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,1


Ιεζ. 41,1

Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὸν ναόν, ᾧ διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ πηχῶν ἓξ τὸ πλάτος ἔνθεν

Ιεζ. 41,1

Ο ανήρ εκείνος με εισήγαγεν στον ναόν και εμέτρησε τους εκατέρωθεν στύλους της εισόδου, των οποίων εξ πήχεις ήτο το πάχος του ενός