Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,45


Ιεζ. 40,45

καὶ εἶπε πρός με· ἡ ἐξέδρα αὕτη ἡ βλέπουσα πρὸς νότον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου,

Ιεζ. 40,45

Ο ανήρ εκείνος μου είπεν· “Αυτή η εξέδρα, που βλέπει προς νότον, είναι δια τους ιερείς, οι οποίοι έχουν ως έργον των να φρουρούν και να υπηρετούν τον ναόν.