Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,38


Ιεζ. 40,38

τὰ παστοφόρια αὐτῆς καὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς καὶ τὰ αἰλαμμὼ αὐτῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς δευτέρας ἔκρυσις,

Ιεζ. 40,38

Τα δωμάτιά της, αι θύραι της και αι στοαί της ήσαν πλησίον της δευτέρας πύλης, εκεί όπου έτρεχε νερο,