Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,23


Ιεζ. 40,23

καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπὶ πύλην τοῦ βοῤῥᾶ ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην πήχεις ἑκατόν.

Ιεζ. 40,23

Εις την εσωτερικην αυλήν υπήρχεν άλλη πύλη απέναντι της βορείας εξωτερικής πύλης. Οπως επίσης υπήρχε και εσωτερική ανατολική πύλη δίδουσα έξοδον προς την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Εμέτρησε το μήκος της εσωτερικής πύλης μέχρι και της εξωτερικής βορείου πύλης και εύρεν αυτό εκατόν πήχεων.