Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,16


Ιεζ. 40,16

καὶ θυρίδες κρυπταὶ ἐπὶ τὸ θεεὶμ καὶ ἐπὶ τὰ αἰλὰμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν, καὶ ὡσαύτως τοῖς αἰλὰμ θυρίδες κύκλῳ ἔσωθεν, καὶ ἐπὶ τὸ αἰλὰμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

Ιεζ. 40,16

Εις τα δωμάτια υπήρχον παράθυρα με δικτυωτά. Τέτοια παράθυρα υπήρχαν και εις τα κτίσματα, που έβλεπαν προς το εσωτερικόν μέρος της πύλης και προς την αυλήν δεξιά και αριστερά. Παράθυρα επίσης υπήρχον στους τοίχους του προθαλάμου κύκλω και προς το εσωτερικόν της αυλής. Εις τας εκατέρωθεν παραστάδας του τοίχου της εισόδου του προθαλάμου υπήρχον φοίνικες ανάγλυφοι.