Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,15


Ιεζ. 40,15

καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αἰλὰμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεντήκοντα·

Ιεζ. 40,15

Από το εξωτερικόν προαύλιον της εξωτερικής πύλης μέχρι του υπαιθρίου κατωφλίου της εσωτερικής το μήκος ήτο πεντήκοντα πήχεων.