Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,14


Ιεζ. 40,14

καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης ἑξήκοντα πήχεις, εἴκοσι θεεὶμ τῆς πύλης κύκλῳ·

Ιεζ. 40,14

Το εξωτερικόν προαύλιον της πύλης ήτο εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις. Υπήρχον δε είκοσι δωμάτια γύρω από την πύλην αυτήν.