Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 39,6


Ιεζ. 39,6

καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γώγ, καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ᾿ εἰρήνης· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 39,6

Θα αποστείλω φωτιάν εναντίον του Γωγ, θα τον εξολοθρεύσω και έτσι αι νήσοι θα κατοικούνται με ειρήνην και θα μάθουν όλοι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.