Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,3


Ιεζ. 36,3

διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἀντὶ τοῦ ἀτιμασθῆναι ὑμᾶς καὶ μισηθῆναι ὑμᾶς ὑπὸ τῶν κύκλῳ ὑμῶν τοῦ εἶναι ὑμᾶς εἰς κατάσχεσιν τοῖς καταλοίποις ἔθνεσι καὶ ἀνέβητε λάλημα γλώσσῃ καὶ εἰς ὀνείδισμα ἔθνεσι,

Ιεζ. 36,3

δια τούτο προφήτευσε και είπε· αυτά λέγει Κυριος Κυριος· Επειδή σεις, όρη του Ισραήλ, εξευτελισθήκατε και εμισηθήκατε από τους ολόγυρά σας ειδωλολατρικούς λαούς, ώστε να καταντήσετε ιδιοκτησία των εθνικών λαών, επειδή εγίνατε θέματα καταλαλιάς και εμπαιγμός των ειδωλολατρικών αυτών λαών,