Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 36,2


Ιεζ. 36,2

τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν εἶπεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ὁ ἐχθρός· εὖγε ἔρημα αἰώνια εἰς κατάσχεσιν ἡμῖν ἐγενήθη,

Ιεζ. 36,2

Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Επειδή ο εχθρός σας, χαιρεκακών δια την καταστροφήν σας, είπεν εναντίον σας· “Χαρά μου και αγαλλίασις, σεις αι περιοχαί του Ισραήλ, έχετε μείνει αιωνίως πλέον έρημοι από τους κατοίκους σας, περιήλθατε εις την ιδικήν μου κατοχήν”,