Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,9


Ιεζ. 35,9

ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε, καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 35,9

Εις αιωνίαν έρημον θα σε μεταβάλω. Αι πόλεις σου δεν θα αποκτήσουν πλέον κατοίκους. Και θα μάθης ότι εγώ είμαι ο Κυριος.