Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,7


Ιεζ. 35,7

καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηεὶρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπολῶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη

Ιεζ. 35,7

Θα καταστήσω το όρος Σηείρ έρημον από ανθρώπους, τελείως ερημωμένον, και θα εξολοθρεύσω από αυτό ανθρώπους και ζώα.