Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,5


Ιεζ. 35,5

ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ δόλῳ, ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ᾿ ἐσχάτῳ,

Ιεζ. 35,5

Επειδή υπήρξες αιώνιος εχθρός του Ισραηλιτικού λαού και δια δόλου εισεχώρησες εις την γην του Ισραήλ, τον τελευταίον δε τούτον καιρόν με το ωπλισμένον δια φονικής μαχαίρας χέρι των εχθρών συνειργάσθης δια την υποδούλωσιν των Ισραηλιτών εξ αιτίας και των αμαρτιών των,