Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,15


Ιεζ. 35,15

ἔρημον ἔσῃ, ὄρος Σηείρ, καὶ πᾶσα ἡ Ἰδουμαία ἐξαναλωθήσεται· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν.

Ιεζ. 35,15

‘Ερημον θα είσαι ορός Σηείρ και όλη η Ιδουμαία θα εξολοθρευθή και θα μάθης ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των Ισραηλιτών”.