Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,7


Ιεζ. 34,7

διὰ τοῦτο, ποιμένες, ἀκούσατε λόγον Κυρίου·

Ιεζ. 34,7

Δια τούτο σεις, οι κακοί ποιμένες, ακούσατε, την απόφασιν του Κυρίου·