Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,9


Ιεζ. 32,9

καὶ παροργιῶ καρδίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίκα ἂν ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰς τὰ ἔθνη, εἰς γῆν, ἣν οὐκ ἔγνως.

Ιεζ. 32,9

Θα εξεγείρω και θα εξερεθίσω εις οργήν τας καρδίας πολλών λαών, όταν θα οδηγώ τους αιχμαλώτους σου εις τα διάφορα έθνη, εις χώρας, τας οποίας δεν εγνώριζες.