Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,29


Ιεζ. 32,29

ἐκεῖ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντες Ἀσσοὺρ οἱ δόντες τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας· οὗτοι μετὰ τραυματιῶν ἐκοιμήθησαν, μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον.

Ιεζ. 32,29

Εκεί, στον άδην, έχουν παραδοθή οι άρχοντες των Ασσυρίων, οι οποίοι εχρησιμοποίησαν την δύναμίν των, δια να φονεύουν με τας μαχαίρας των. Και αυτοί απέθαναν μαζή με άλλους νεκρούς, μαζή με εκείνους, οι οποίοι καταβαίνουν εις τα βάραθρα του άδου.