Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,13


Ιεζ. 32,13

καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆς ἀφ᾿ ὕδατος πολλοῦ, καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ποὺς ἀνθρώπου ἔτι, καὶ ἴχνος κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό.

Ιεζ. 32,13

Θα εξολοθρεύσω όλα τα κτήνη, και εκεί ακόμη, που τα πολλά αρδευτικά ύδατα ποτίζουν την γην. Τους παχείς αυτούς λειμώνας δεν θα τους πατήση πόδι ανθρώπου η κτήνους. Ιχνος κτηνών δεν θα πατήση αυτούς.